System monitoringu opadu atmosferycznego oraz poziomu wody na terenie miasta Gdańsk

Politechnika Gdańska/Gdańskie Melioracje - Analiza Projektu

System monitoringu opadu atmosferycznego oraz poziomu wody na terenie miasta Gdańsk

System pomiarowy wraz z automatycznym przekazem  parametrów hydro-i meteorologicznych

Przedmiotem projektu była dostawa, montaż i uruchomienie elementów sytemu monitoringu opadu atmosferycznego oraz poziomu wody na terenie miasta Gdańsk. Zadanie obejmowało montaż i uruchomienie zdalnego systemu monitoringu we wskazanych miejscach (stanowiskach pomiarowych) na terenie zlewni potoku Strzyża, w Gdańsku z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego „Gdańskich Melioracji”. 
Projekt realizowany jest przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz przy współpracy z „Gdańskimi Melioracjami” Sp. z o.o. 

Klient: Politechnika Gdańska

Lokalizacja: Gdańsk

Projekt: Sterowanie retencją wód opadowych i roztopowych oraz prognozowanie zagrożenia powodziowego w przymorskiej zlewni zurbanizowanej

Sprzęt:

7 hydrostatycznych stacji pomiaru poziomu wody – e-HydroLOG Stat

3 ultradźwiękowe stacje pomiaru poziomu wody – e-HydroLOG Ultra

1 stacja pomiaru opadu- e-HydroLOG Opad

Zadania

  • Montaż i uruchomienie kompletnych stacji z układem zasilania 
  • Wykonanie przyłączeń energetycznych
  • Zapewnienie kompatybilności z systemem monitoringu opadu
    atmosferycznego oraz poziomu wody, którego właścicielem są „Gdańskie Melioracje”
  • Pomiary dokonywane z częstotliwością co 1 min. i wysyłka danych do serwera Gdańskich Melioracji co 10 min.

 

Podsumowanie

  • Budowa systemu 11 stacji pomiarowych
  • Monitoring parametrów opadu, poziomu wody, napięcia na akumulatorze, poziomu sygnału GSM, otwarcia szafki
  • Automatyczne alarmy 24/h SMS
  • Nieprzerwana praca stacji przez co najmniej 90 dni